CÔNG TY CỔ PHẦN MSH HOLDINGS

Công ty Cổ phần MSH Holdings được thành lập năm 2018 dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Khánh, với mục tiêu đầu tư và xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư phát triển các dự án, kế hoạch kinh doanh phục vụ sự phát triển của MSH Group.

msh holding

Lịch sử hình thành


Công ty cổ phần MSH Holdings được thành lập với mục tiêu đầu tư và xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư cho MSH Group phát triển các dự án, kế hoạch kinh doanh phục vụ sự phát triển của MSH Group. Được thành lập năm 2018 với sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Khánh

Tầm nhìn


Trở thành quỹ đầu tư và phát triển BĐS cho MSH Group

sứ mệnh


MSH Holdings là quỹ đầu tư chuyên tập trung vào các sản phẩm mà MSH Group phân phối nhằm gia tăng giá trị cho dự án, đồng thời thể hiện sự cam kết, gắn bó và phát triển của công ty.

Các dự án tham gia

Success message!
Warning message!
Error message!