blank

Công ty CP MSH Holding

Công ty cổ phần MSH Holding được thành lập với mục tiêu đầu tư và xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư cho MSH Group phát triển các dự án, kế hoạch kinh doanh phục vụ sự phát triển của MSH Group. Được thành lập năm 2018 với sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Khánh

blank

Lịch sử hình thành


Công ty cổ phần MSH Holding được thành lập với mục tiêu đầu tư và xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư cho MSH Group phát triển các dự án, kế hoạch kinh doanh phục vụ sự phát triển của MSH Group. Được thành lập năm 2018 với sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Khánh

Tầm nhìn


Trở thành quỹ đầu tư và phát triển BĐS cho MSH Group

sứ mệnh


MSH Holding là quỹ đầu tư của MSH Group chuyên tập trung vào các dự án mà MSH phấn phối với mục đích nhằm gia tăng giá trị cho dự án cũng như thể hiện sự cam kết gắn bó, phát triển vơi dự án mà MSH đang phân phối

Các dự án tham gia

Rate this page

MSH Holding